Avís legal 

Aquest web és titularitat de Gerard Miralles Quintana, amb domicili a l’Avinguda Sant Ignasi de Loiola, número 110 de Badalona (08912).

Tota persona que accedeixi al web assumeix el rol d’usuari, comprometent-se a al compliment de les disposicions legals que siguin d’aplicació.

El titular del web es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la informació continguda a la pàgina, sense necessitat d’avisar amb antelació.

 

Dades identificatives

TITULAR: Gerard Miralles Quintana

DOMICILI: Av. Sant Ignasi de Loiola, 110 de Badalona (08912).

EMAIL: gmiralles@icab.cat

 

Objecte

A través d’aquest web facilitem informació als usuaris dels nostres serveis.

 

Privacitat i tractament de dades

A través d’aquest web no es recullen les dades personals dels usuaris.

 

Propietat intel·lectual

Aquesta pàgina web ha estat creada a través de WORDPRESS, mitjançant l’editor ELEMENTOR i el tema ASTRA PowerPress. Tot el contingut de dissenys i logotips han sigut obtinguts a través d’aquests serveis, sent els titulars els seus legítims propietaris.

També s’ha inclòs una imatge d’ús públic (creative commons) la qual consten les dades de llicència en el següent enllaç Jorge Franganillo, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Els continguts, textos, imatges, dissenys, logotips i, en general, qualsevol creació intel·lectual, estan protegits per la legislació en matèria de Propietat Intel·lectual.

El titular del web és també titular dels elements que integren el disseny gràfic, texts, imatges, així com qualsevol altre contingut del web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per utilitzar els seus elements. el contingut d’aquest web no podrà ser reproduït total o parcialment, ni transmès, com tampoc registrat en cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma o suport, a menys que s’hagi obtingut la deguda autorització.

tanmateix, queda prohibit suprimir o manipular el «copyright», així com els dispositius de protecció. Els usuaris del web es comprometen a respectar els drets enumerats i complir amb les obligacions establertes, reservant-se el titular del web el dret d’exercir quantes accions li corresponguin en defensa dels seus interessos i drets de propietat intel·lectual o industrial.

 

Obligacions dels usuaris

Els usuaris es comprometen a:

 1. Fer un ús adequat i lícit del web, així com dels continguts i serveis, conforme: a) la legislació aplicable en cada moment; b) les condicions generals d’ús del web; c) les bones costums i la bona fe; d) l’ordre públic
 2. Disposar dels elements necessaris de protecció i requisits tècnics per accedir al web.
 3. En cas que es demani, facilitar informació verídica quan es sol·liciti a través de formularis i a mantenir-los actualitzats, de manera que reflecteixi la situació real de l’usuari.

Tanmateix, l’usuari s’haurà d’abstergir de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del web que lesionin els drets o interessos de tercers, o que puguin perjudicar o impedir l’ús del contingut del web.
 2. Accedir o intentar accedir als llocs restringits del web sense haver rebut autorització.
 3. Ocasionar danys físics al web, proveïdors o tercers.
 4. Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic susceptible d’ocasionar danys en els sistemes físics del titular del web, proveïdors o tercers.
 5. Intentar accedir o manipular dades del titular del web, proveïdors o tercers.
 6. Manipular o eliminar les notes sobre els drets dels usuaris, així com dades d’identificació del titular o tercers incorporades al web.
 7. Obtenir o intentar obtenir el contingut del web emprant mitjans o procediments diferents als que s’hagin posat a la seva disposició a tal efecte o s’hagin indicat expressament al web.
 8. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers, informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, imatges, arxius i qualsevol altre classe de material que: a) menystingui o atempti contra drets fonamentals i llibertats públiques; b) Indueixi o promogui actuacions delictives, violentes i, en general, contràries a l’ordre públic. c) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de raça, sexe, religió, edat o condició. d) incorpori o posi a disposició, missatges, productes o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants i, en general, contraris a la llei; e) siguin contraris a l’honor, intimitat personal o familiar i a la imatge.

Responsabilitats 

No es garanteix l’accés continuat ni a la descàrrega o visualització del web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors fora del seu control. Tampoc ens fem responsables de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informació facilitada.

Es podrà interrompre la relació amb l’usuari en el supòsit que es constati que l’ús del web o els seus elements és contrari a aquestes condicions generals.

En general, no ens fem responsables dels perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de:

 • Interferències, interrupcions o errors, bloqueigs i desconnexions del sistema electrònic ocasionats per qualsevol causa externa.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes.
 • Abús indegut del web.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

No ens fem responsables pels danys i perjudicis ocasionats degut a una mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris. 

Vostè mantindrà indemne al titular del web de qualsevol reclamació per danys i perjudicis efectuades per tercers com a conseqüència de l’accés al web.

Tanmateix, vostè es responsabilitza d’indemnitzar al titular web o tercers, dels danys i perjudicis ocasionats per l’ús d’eines emprades per extreure dades.

 

Legislació aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que formen part de l’avís legal, així com qualsevol altre tema relacionat amb els serveis d’aquest web es resoldran en base a la llei catalana i espanyola.